Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. Gebruiksvoorwaarden website

Gebruik van de website www.pijnlijkebenen.be (hierna de ‘Site’ genoemd) vereist instemming met de Gebruiksvoorwaarden (hierna de ‘Voorwaarden’ genoemd).

Door het gebruik van de Site verklaart de Internetgebruiker (hierna de ‘Gebruiker’ genoemd) de onderhavige Voorwaarden gelezen te hebben, ze onvoorwaardelijk te aanvaarden en ze te zullen naleven. We raden de Gebruiker aan de Voorwaarden regelmatig te raadplegen, aangezien de inhoud kan veranderen.

2. Algemene informatie

De Site www.pijnlijkebenen.be wordt gepubliceerd door Servier Benelux NV – Internationalelaan 57, 1070 Brussel – RPR 0408 056 927.

3. Intellectuele eigendom

De Gebruiker aanvaardt dat alle inhoud op de Site, inclusief maar niet beperkt tot de tekst, de grafische voorstellingen, de foto’s, het ontwerp, het geluidsmateriaal, de gegevens, de afbeeldingen, het audiomateriaal, het videomateriaal, naast de structuur van de Site, het navigatieplan, de logo’s, de indeling van de rubrieken, de lay-out van de rubrieken, de titels van de rubrieken, de databases, de structuur en de inhoud van de database en de handelsmerken (hierna ‘Inhoud’ genoemd) de exclusieve eigendom van LES LABORATOIRES SERVIER zijn.

De Inhoud is uitsluitend bedoeld voor de persoonlijke informatie van de Gebruiker, binnen de strikte gebruiksgrenzen van de Site in overeenkomst met de onderhavige Voorwaarden. Elk ander gebruik van de Inhoud, op om het even welke wijze, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van LES LABORATOIRES SERVIER is verboden en wordt beschouwd als een inbreuk.

De handelsmerken van SERVIER en zijn partners, en ook de logo’s die vermeld staan op de Site, zijn geregistreerde handelsmerken. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze handelsmerken of logo’s, waarbij onderdelen afkomstig van de Site worden gebruikt zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de houders, is verboden.

De Gebruiker zal de Site gebruiken:

  • voor het beoogde doel;
  • voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elke commerciële of promotionele activiteit;
  • overeenkomstig het copyright;
  • zonder bots of andere automatische middelen om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de inhoud en zonder te proberen in te grijpen in de Site;
  • zonder te proberen ze te kopiëren, geheel of gedeeltelijk te reproduceren of ze om op het even welke manier toegankelijk te maken voor of te verspreiden onder onbevoegde derden.

4. Gebruik van de Site

De diensten en de inhoud van de Site zijn bedoeld voor het persoonlijke gebruik door de Gebruikers en het is niet toegestaan ze te gebruiken voor een bedrijf of een andere organisatie, of voor professionele, promotionele, commerciële of marketingdoeleinden.

De Gebruiker weet dat de informatie op de Site geen medisch advies inhoudt, en het is meer bepaald niet aangeraden om een beslissing te nemen alleen op basis van de informatie op deze Site.

De Gebruiker mag in geen geval informatie die beschikbaar is via de Site gebruiken om een diagnose te stellen of een behandeling te bepalen. Hij moet de bevoegde gezondheidswerker die belast is met de follow-up van zijn of haar gezondheid raadplegen vooraleer een medische beslissing te nemen.

5. Verantwoordelijkheid

SERVIER verschaft de Gebruikers informatie over gezondheid en artikels uit de gespecialiseerde pers. Dat gebeurt overeenkomstig de wet- en regelgeving waaraan farmaceutische bedrijven onderworpen zijn.

SERVIER is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de Gebruiker de informatie en de diensten gebruikt die de Site aanbiedt en/of die hij vindt terwijl hij browset.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat SERVIER gehouden is aan een ‘inspanningsverplichting’ bij de uitvoering van de onderhavige Voorwaarden en de implementatie van de Site. Dat betreft vooral de volledigheid, de kwaliteit en de grondigheid van de informatie en diensten die de Site aanbiedt en de doorlopende toegang tot de Site.

De Gebruiker kan SERVIER niet verantwoordelijk stellen voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het browsen in de Site of uit het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de inhoud, de informatie of de diensten die worden aangeboden via de Site. De Gebruiker moet weten dat, ondanks alle inspanningen van LES LABORATOIRES SERVIER en zijn technische dienstverleners, het niet mogelijk is de betrouwbaarheid van het internet te waarborgen, in het bijzonder in verband met de veiligheid van gegevensoverdracht, de doorlopende toegang tot de Site, prestaties op het vlak van volume en snelheid van gegevensoverdracht en verspreiding van virussen.

In elk geval weet de Gebruiker dat de informatie en diensten op de Site:

  • onderbroken kunnen worden als gevolg van overmacht of gebeurtenissen waarover SERVIER geen controle heeft of waarvoor SERVIER niet verantwoordelijk is;
  • technische of menselijke fouten kunnen bevatten;
  • occasioneel gegevensverlies kunnen veroorzaken.

6. Hyperlinks

Deze Site kan links naar andere websites bevatten.  Omdat SERVIER echter geen controle heeft over de inhoud van dergelijke websites en omdat hun inhoud kan veranderen, is SERVIER niet verantwoordelijk voor de inhoud, de praktijken of de standaarden van websites van derden.

Verder geeft de aanwezigheid van een hyperlink naar een website van derden niet noodzakelijk de opvattingen van SERVIER, zijn werknemers of zijn partners weer. SERVIER is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden die toegankelijk zijn via hyperlinks en tekent geen protest aan in verband met hun inhoud of nauwkeurigheid.

Bijgevolg is de Gebruiker alleen en volledig verantwoordelijk als hij websites van derden bezoekt en doet hij dit op eigen risico en volgens de gebruiksvoorwaarden van die websites.

7. Algemene bepalingen

SERVIER behoudt zich het recht voor om de onderhavige Voorwaarden te wijzigen. Door in de Site te blijven browsen en ze te blijven gebruiken, aanvaardt de Gebruiker deze wijzigingen.

Als één of meer van deze Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig worden, behouden de andere bepalingen volledig hun kracht en geldigheid.

De onderhavige Voorwaarden vallen zowel naar de vorm als naar de inhoud onder het Belgische recht.